Kommunestyret vedtok i møte 17. juni 2013 (sak 98/13) kommuneplan for Frogn kommune 2013 – 2025. Kommuneplanen gjelder for hele kommunen og er kommunens viktigste styringsverktøy.

Kommuneplanen ble vedtatt i medhold av plan- og bygningsloven § 11-15. Alle endringer av planen sammenlignet med høringsforslaget vurderes som mindre vesentlige og/ eller i tråd med gjeldende plan. Kommunestyret har tidligere vedtatt å ta flere nærings- og boligområder ut av planen for å hensynta innsigelser fra regionale myndigheter.

Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages, jf. plan- og bygningsloven § 11-16.  Mer informasjon ligger på kommunens hjemmeside: www.frogn.kommune.no/kommuneplan

Papireksemplar av planen kan fås i Frogn rådhus, servicetorget.