Informasjon om kommunal slamtømmeordning for anlegg mindre enn 50 PE

Det er innhentet nye anbud på tømming og transport av slam fra private avløpsanlegg i kommunen. Ny kontrakt er inngått med Aqua Power AS.

Ordningen gjelder anlegg mindre enn 50 PE (tilsvarende anlegg med mindre enn cirka 10 boliger eller 14 hytter tilknyttet). Tette tanker, slamavskillere, gråvanns- og minirenseanlegg.

Tømmefrekvens (jf. § 5 i forskrift om tømming av slamavskillere):
– Tette tanker og liknende fra all bebyggelse, både eiendommer med fast bosetting og fritidsbebyggelse, skal tømmes 1 gang per år.
– Slamavskillere med videre fra eiendommer med fast bosetting der det foreligger toalett skal tømmes 1 gang per år.
– Slamavskillere med videre fra fritidsbebyggelse, og eiendommer med fast bosetting uten toalett, skal tømmes 1 gang hvert 3. år.
– Alle eiendommer tømmes etter en fast tømmerute. Slamtømmingsfirmaet bestemmer tømmerutene.

Tiltakshaver gir beskjed direkte til Aqua Power når tanken er full og skal tømmes. Tette tanker som ikke har hatt årlig tømming ved utgangen av august skal tømmes før 1. november samme år.

Dersom et anlegg har behov for tømming mer enn én gang årlig, har tiltakshaver for anlegget ansvar for å bestille og betale for tømming fra et godkjent slamtømmefirma.

Varsel om tømming skal sendes til tiltakshaver minimum en uke før tømming (jf. § 6 i forskrift om tømming av slamavskillere).

Tømmegebyr:
Kommunen er ansvarlig for fakturering av gebyr. Eier av anlegget faktureres (jf. § 8 i forskrift om tømming av slamavskillere).

Den som omfattes av ordningen plikter å betale gebyr fastlagt av kommunen (jf. § 8 i forskrift om tømming av slamavskillere).

For satser, se kommunens hjemmesider.

Bestilling:
Henvendelser om slamtømming kan rettes til Aquapower på tlf.: 22 30 00 37 eller e-post: post@aquapower.no ved bestilling av tømming må følgende oppgis: Navn, telefonnummer, tømmeadresse, og om ønsket tømmetidspunkt. Hastetømming belastes med tillegg.

For informasjon, vennligst ta kontakt med servicetorget: 64 90 60 00 eller send e-post til: postmottak@frogn.kommune.no med «slamtømming» i emnefeltet.