BVA (Båtstø Vann og Avløp) inviterte alle hytteeiere i Marikova, Båtstø og Langebåt til et informasjonsmøte 25.april i år. I følge arrangøren var 40% av alle hytteeierne representert på møtet. I dag er 214 hytter tilknyttet BVA renseanlegget, hvorav 37 fra Langebåt.

Styret har mottatt endel henvendelser fra våre medlemmer etter informasjonmøtet og bedt om en orientering fra styret. Vedlagt følger presentasjonen som ble gitt på informasjonsmøtet.

Styret drøftet saken på møte 20.mai i år og vil gi følgende orienteering:

Medlemmene i Langebåt vel har fortløpende blitt orientert om BVA’s bestrebelser for å sikre sine medlemmer gode, framtidsrettede løsninger for vann og avløp til hyttene. Ved hjelp av eksterne konsulenter og i jevnlig kontakt med Frogn kommune har BVA utarbeidet ulike løsninger for tilkobling til kommunalt ledningsnett.

Styret i Langebåt vel er løpende orientert av BVA om arbeidet, men har hele tiden svart at situasjonen for Langebåt vel i dag er tilfredsstillende. Vanntilførselen til alle hyttene er sikret ved boring og pumpestasjoner på egen grunn og sommerledninger i terrenget. Hytteeiere som ikke er tilsluttet BVA har fulgt kommunens pålegg om å legge ned tanker for håndtering av gråvann og svartvann. Dette arbeidet er noe nær avsluttet og kommunen har ved tillatelser, godkjennelser og årlig inspeksjon gått god for vår løsning.

Vi forholder oss derfor til kommunens rammeplan.

Pernille Sandemose i avdelingen for vann, avløp og renovasjon I Frogn kommune har gitt følgende svar på henvendelse fra en av våre medlemmer:

“Det er mange som er bekymret for at nå vil kommunen pålegge alle som allerede har godkjent avløpsløsning å tilknytte seg kommunalt nett, men det er altså ikke hensikten. Kanskje på lang sikt, når det uansett vil være på tide å fornye utslippstillatelsen, vil det kunne være aktuelt å få alle på kommunalt nett om det er tilgjengelig.

Slik det er i dag har kommunen myndighet til å pålegge boligeiendommer å tilknytte seg fellesanlegg (privat eller kommunalt), men ikke fritidseiendommer. For å få myndighet til det, må det vedtas i kommuneplanen og ikke i en lokal forskrift. Forskriftsendringene gjør at vi kan avslå søknad om utslippstillatelse slik at eneste mulighet for innlagt vann er å tilknyttes kommunalt nett, der dette er tilgjengelig”.

Utfra dette ser styret ingen grunn til å engasjere seg aktivt i BVA’s prosjekt, men har bedt om å bli holdt orientert om utviklingen i saken.

Denne innstillingen er I tråd med orienteringen som ble gitt på de to siste års generalforsamlinger. Styret ser ingen grunn til å endre holdning utfra den foreliggende situasjon.

Vedlegg: Informasjonsmøte VA 2017-04-25 utsendelse