For å styrke kontakten med medlemmene vil styret sende ut en liten orientering om saker av interesse. Her kommer vårt første forsøk:

  1. Dugnaden måtte i år gjennomføres utradisjonelt på grunn av Koronaepidemien. 47 medlemmer rapporterte om gjennomført innsats innen fristens utløp 26. juli. Hvis noen av gode grunner er forsinket, ta kontakt med Thore Retvedt (thore@retvedt.no)
  2. Styret får stadig henvendelser om trær som sjenerer utsikten. Vi minner, nok en gang, om at vi setter av et betydelig beløp hvert år til felling og rydding på friarealene. Miljøkomiteen gjør en viktig jobb ved befaring og rekvirering av profesjonell hjelp. På medlemmenes tomter har vellet ingen fullmakter om felling. Her må naboer seg imellom vise forståelse og velvilje. Naboer som blir sjenert av naboens trær bør, i prinsippet, bekoste og sørge for fellingen hvis ikke begge parter ser seg tjent med felling.   Styret vil minne om vedtektene: «Parselleiere plikter å fjerne trær som i vesentlig grad hindrer utsikt fra andre tomter». Miljøkomiteens leder, Trond Westersø bistår gjerne med råd (trond@westerso.no)
  3. Det er gjennomført noe asfaltering og utbedring av veiene i vellet. Dette arbeidet er kostbart, men styret vil forslå tilsvarende bevilgninger i årene framover. Det er også kommet henvendelser om flere fartsdumper. Flere dumper kan senker farten noe, men forhindrer ikke at noen kjører over grensen og viser for lite hensyn til fotgjengere. Veiene har fått økt belastning og økt tungtransport. Det krever også at vi tar økte hensyn!

Hvis du har forslag, informasjon eller synspunkter rettet til styret, benytt post@langebaat.no og vår hjemmeside.

Hilsen Styret