Arbeidene med kommunal vannforsyning krever fremføring av strømforsyning til nye pumpestasjoner, hvorav den ene befinner seg på sjøsiden av Langebåtveien.

Ny strømkabel må derfor legges under Langebåtveien, og gravearbeidene for dette er planlagt til tirsdag 4. august. Arbeidene vil foregå rett sør for avkjøringen til Laukdalen, se markør i kartet nedenfor. Kjøring opp Laukdalen blir ikke påvirket.

Arbeidene vil starte opp kl 09. Et kjørefelt vil bli forsøkt holdt oppe hele dagen, men venting må påregnes i perioder. Det vil bli smale kjørefelt.

Det er vanskelig å si hvor lang tid arbeidene vil ta, så det må tas høyde for at de kan vare til kl 20.

Vennlig hilsen

Hans Georg Wille