De fleste medlemmene har fått en faktura fra Frogn kommune om slamtømming av fritidsboliger. Den omfatter slamtømming av tette tanker for 2012 og et a konto beløp for tømming av gråvannstank. (Gråvannstanken skal tømmes hvert tredje år).

Styret reagerte umiddelbart på manglende informasjon fra kommunen og etterlyste en forklaring på at beløpet nesten er doblet fra i fjor. Det ble også pekt på at betalingsfristen 15. desember var for kort siden informasjonen var mangelfull.

Kommunen har, etter mye påtrykk, lagt ut informasjon på sin hjemmeside www.frogn.kommune.no med henvisning til vedtak i kommunestyret. Dessuten har kommunen utsatt fristen for innbetaling til 15. januar 2013.