Kontakt styret

Du kan sende epost til styret på: post@langebaat.no

Abonner på nettstedet via e-post

Oppgi e-postadressen din for å abonnere på dette nettstedet og motta varsler om nye innlegg via e-post.

Bli med blant 318 andre abonnenter

Velkommen til Langebåt!

Velkommen til Langebåt!
Styret vil gjerne benytte anledning til å ønske velkommen til Langebåt. De 235 hytteeierne er, i henhold til skjøtet, medlemmer av Langebåt vel med rettigheter og forpliktelser.

Informasjon
Hytteeierne holdes løpende orientert gjennom vår hjemmeside www.langebaat.no På siden er det mulig å bestille gratis varsling av nye meldinger pr. e-post. Den er vår viktigste informasjonsbase og bør besøkes med jevne mellomrom. Det anbefales spesielt å lese vedtektene og de siste års årsmøteprotokoller. Vi bestreber oss på, i størst mulig grad, å benytte elektronisk kommunikasjon. E-postadresse til styret er post@langebaat.no

Styre og utvalg
Vellet er organisert med et styre og flere underkomiteer/lag. Det er komiteer for vann og miljø, to båtforeninger og en minigolfklubb. Nærmere informasjon om organisasjonen og dets medlemmer finnes på hjemmesiden.

Kontingent og dugnad
Den årlige kontingenten til vellet fastsettes av årsmøtet hvert år. Den er nå 2600 kr. for bebygde tomter og medlemmer som benytter vellets veier og vellets vann. Kontingenten er 1600 kr. for ubebygd tomt. Medlemmer som deltar på vellets årlige dugnad, får et fratrekk på 300 kr i kontingenten. Dugnaden holdes normalt en lørdag i løpet av våren/forsommeren. Fratrekket skjer i medlemskontingenten året etter.

Tilkobling til vannverket
Vannkomiteen sørger for tilkobling til vannverket. Medlemmer som vil bygge ny hytte på tidligere ubebygd tomt uten tilknytning til vannverket, må betale en tilkoblingsavgift. Tilkoblingen til vannverket er av årsmøtet fastsatt til 7.500 kr.

Avløp og renovasjon
Frogn kommune har innført en rammeplan for rensing og avløp av gråvann og svartvann. Alle hytter med innlagt vann er pålagt å installere forskriftsmessig anlegg. Kommunen har inngått avtale om årlig tømming av svartvann til gunstig pris. Ved innkjøringen til Langebåt Vel er det plassert container for restavfall som tømmes hele året og containere for glass og papir. Det er også utplassert to containere for restavfall andre steder i vellet som tømmes i sommersesongen. Alt annet avfall enn husholdningsavfall, glass og papir henvises til Teigen Miljøstasjon. Fakturering kommer årlig fra kommunen til hvert enkelt medlem.

Velveier
Langebåtveien, Sandbuktveien, Tiurliveien og Bryggeveien er velveier som er Langebåt Vels ansvar å vedlikeholde. Vellet har inngått avtale om snøbrøyting av velveiene og det skal være brøytet senest 24 timer etter snøfall. Alle andre veier i vellet ansees å være private og flere av disse er organisert som veilag.

Miljøvern og felling av trær
Langebåt er et skogrikt område med kraftig vegetasjon. Det er jevnlig behov for å felle eller trimme trær og annen vegetasjon. Årsmøtet har i flere år vedtatt å avsette et beløp til felling av trær på friområdene. Ønskes trær på friområder fjernet, skal det sendes søknad til styret v/miljøkomiteen innen 1. mai. Ut over dette påligger det medlemmene å finne løsninger i fordragelighet med naboer der trær hos naboen er til sjenanse og ønskes fjernet. Det vises for øvrig til våre vedtekter.

Båtforeningene

Langebåt har to båtforeninger (Sandbukta og Tiurlia båtforening). Begge har styre og vedtekter som medlemmene må forholde seg til. Det pålegges en årlig dugnad og vakthold etter fastsatte regler. Hjemmesiden gir nærmere informasjon. Dessuten har styret opprettet en platting for opptak og uttak av mindre båter nederst i Langebåtveien. Plattingen bør fortrinnsvis benyttes ved høyvann. 

Minigolfklubb
Langebåt minigolfklubb holder til bak velhuset i Tiurlia. Den har baner med ulik vanskelighetsgrad og er derfor egnet for hele familien. Det er også anlagt et bordtennisbord ved siden av. Klubben er basert på medlemskap (les mere på hjemmesiden)

Velhuset
Huset er lokalisert i krysset Langebåtveien – Tiurliveien. Det kan benyttes til arrangementer som har tilknytning til vellet. Søknad rettes til styret. Ved velhuset finnes stativ for private postkasser og en felleskasse for aviser. Ombæringen av aviser til denne kassen skjer normalt fra St.Hans og ut august. Utover dette kan avisene hentes i kassen ved parkeringsplassen i Båtstø (ved Sommerbutikken).

Helikopterplass
Det er ryddet, markert og godkjent en landingsplass for helikopter ved Langebåt brygge.

Koordinatene som er gjort kjent for redningsetatene er:

  • 59 grader, 41 min. og 16 sek. Nord
  • 10 grader, 36 min. og 34 sek. Øst

Sommervann
Langebåt Vel har eget vannverk med pumpehus og ledningsnett. Nettet er normalt åpent fra påske til slutten av oktober (væravhengig). Vannet er beregnet til privat hushold og kan bli overbelastet, særlig i tørre perioder. Styret ber medlemmene vise måtehold og respektere anvisninger gitt av vannkomiteen. Alle er avhengig av god kvalitet på drikkevannet. Derfor er det viktig å varsle mistanke om bakterier i vannet eller urimelig forbruk som kan knyttes til lekkasjer eller ledningsbrudd. Les mere på hjemmesiden.

Sommerbutikk
Et viktig lokalt tilbud er sommerbutikken ved parkeringsplassen på Båtstø. Den er normalt åpen fra mai til august, med helgeåpning i begynnelse og slutten av sesongen. Utvalget er så vidt rikholdig at det dekker familiens ordinære behov for innkjøp.      Vi   anbefaler medlemmene å benytte sommerbutikken så den er sikret videre lønnsom drift.

Forholdet til Frogn kommune
Styret ivaretar kontakten med kommunen på vegne av vellet. En rekke forhold berører Langebåt og styret vil etter beste evne fremme medlemmenes interesser og sikre at pålegg blir fulgt. Styret forvalter ansvaret for friarealer som eies av kommunen.

Bråtebrenning og fyrverkeri
Dette er forbudt på Langebåt i henhold til forskriftene. Unntak for brenning må rettes til Follo Brannvesen. Fyrverkeri krever tillatelse i hvert enkelt tilfelle fra styret og kommunen

Styret

 

Langebåt