Kontakt styret

Du kan sende epost til styret på: post@langebaat.no

Abonner på nettstedet via e-post

Oppgi e-postadressen din for å abonnere på dette nettstedet og motta varsler om nye innlegg via e-post.

Bli med blant 318 andre abonnenter

Rammeplan for Langebåt Vel

 

Oslo 13.03.2005

Medlemsskriv nr. 1 2005 Langebåt Vel

Endelig er rammeplanen for Langebåt Vel ferdig godkjent i Frogn Kommune. Dette betyr at nå kan hver enkelt hytteeier starte arbeidet for å få orden på avløpsvannet.
Du finner rammeplanen som vedlegg til dette skrivet.

Rammeplanen for Langebåt Vel gir retningslinjer for behandling av avløpsvann i området. Den beskriver mulige avløpsløsninger og utslippspunkter i tillegg
til kravene i Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann i Frogn kommune.

Det er viktig at hver enkelt hytteeier setter seg inn i hvordan denne rammeplanen fungerer, hvilke muligheter og forpliktelser som følger av planen. Som en følge av at
avløpsforholdene nå kommer i ordnede forhold, forventes det også at vannforbruket kommer til å stige betydelig. Høsten 2004 engasjerte vi derfor sivilingeniør, Senior
hydrogeologist Per Kraft fra Jordforsk til å peke ut et antall steder hvor det vil være naturlig å lage nye borehull. Disse nye potensielle borehullene er nå innarbeidet i
planen og i vedlegg 11 vil dere også kunne se hvor disse borehullene er tenkt plassert. I vedlegg 7 er områder hvor ”Utslipp med spesielle hensyn” skravert / merket med
rødt. Dette vedlegget var laget før man fikk pekt ut de nye borrehullene. Det er viktig å merke seg at vedlegg 11 erstatter vedlegg 7 i sin helhet. Teksten i rammeplanen
er ikke korrigert på dette punktet, men det et altså Vedlegg 11 vi må forholde oss til, selv om det henvises til vedlegg 7. De hyttene som ligger i skravert/merket med rødt på
vedlegg 11 må forholde seg til kravene som er beskrevet under ”Utslipp med spesielle hensyn”.

I tillegg til selve rammeplanen med en rekke vedlegg, har vi valgt å kopiere opp 3 andre skriv vi har mottatt fra kommunen:

Firma som kan levere avløpsanlegg

  • Gebyrsatser
  • Melding om mindre avløpsanlegg

Det er mye å sette seg inn i, men det vil være helt avgjørende for miljøet i hele vellet at alle tar ansvaret for sine utslipp, slik at vi ikke risikerer å forurense grunnvannet
og området rundt våre hytter.

Styret i Frogn Hyttevel Forening har satt opp et skriv med noen anbefalinger for installasjon av gråvannsanlegg, som er kopiert på baksiden av dette medlemsskrivet.

For styret i Langebåt Vel

Terje Haugseth
(Formann)

Gråvannsanlegg.

Styret i Frogn Hyttevel Forening har fulgt flere installasjoner av de første gråvannsanlegg nøye. Styret har også mottatt en del henvendelser vedrørende valg og installasjon av gråvannsanlegg, noe som tyder på at det stadig er stor usikkerhet om kapasiteten på det anlegg man skal velge.

Styret vil derfor gjenta hovedpunkter som bør overveies før en eventuell bestilling og installasjon av anlegg:

1.Hvor mange persondøgn pr. år skal anlegget kunne behandle? Her er det viktig å se på behovet pr. dags dato og ikke minst ta høyde for kommende år.

EKSEMPEL:
4 personer i 3 uker à 7 dager = 84 persondøgn.

2.Det er viktig å vurdere de enkelte hytters utløpsløsninger både når det gjelder septikk og gråvann. Det er ikke lov å blande septikk og gråvann. Uansett hvilken
septikkløsning man har eller velger må det alltid være 2 systemer på hyttene.

3.De aktuelle leverandører av gråvannsanlegg har alle sammen anlegg som passer med den kapasiteten man ønsker (antall persondøgn). Styret vil sterkt advare mot å underdimensjonere (dvs. at anleggets kapasitet ikke dekker det faktiske behov) gråvannsanlegget. Dersom man planlegger å bruke hytta utover helgene i sommersesongen
og i ferien eller har mange besøkende, anbefaler vi å velge en boligmodell. Det er viktig at man får en skriftlig dokumentasjon på anleggets kapasitet fra leverandøren. Det
bør gå klart frem hvor mange persondøgn det valgte anlegg er dimensjonert for. Samtidig bør det gå klart frem at anlegget er dimensjonert for å klare de rensekrav til utslipp
som stilles fra Frogn Kommune.

4.I alle installasjoner skal det foreligge en separat pris på årlig service og kontroll på installerte gråvannsanlegg. Styret vil i løpet av sommeren ta kontakt med kommunen for
å avklare krav til prøvetagning når det gjelder renset vann. Vi vil deretter søke å få til en felles avtale vedrørende prøvetagning.

Ved installasjon av gråvannsanlegg vil styret oppfordre til at det utvises godt naboskap. Det henvises til tidligere oppfordringer om at større anleggsarbeider, herunder
installasjon av gråvannsanlegg, utføres før eller etter feriesesongen.

Styret svarer gjerne på spørsmål vedrørende gråvannsanlegg så langt vår kunnskap rekker.

OBS !
NOEN AV VEDLEGGENE ER STORE OG TAR LITT LANG TID Å ÅPNE

Medlemsskriv nr. 1 – 2005

Rammeplan for Langebaat Vel

Vedlegg 1, Oversiktskart

Vedlegg 2, Kart med soneinndeling

Vedlegg 3, sonekart A

Vedlegg 4, sonekart B

Vedlegg 5, sonekart C

Vedlegg 6, sonekart D

Vedlegg 7, utslipp m spesielle hensyn

Vedlegg 8, potensielle fellesløsninger

Vedlegg 9, Beskrivelse av rense- og utslippsmetode

Vedlegg 11, nye brønner

Firma som kan levere avløpsanlegg

Gebyrsatser

Meldeskjema

 

 

 

Langebåt