Kontakt styret

Du kan sende epost til styret på: post@langebaat.no

Abonner på nettstedet via e-post

Oppgi e-postadressen din for å abonnere på dette nettstedet og motta varsler om nye innlegg via e-post.

Bli med blant 272 andre abonnenter

Vannet stenges

Det har i dag, lørdag, gått ut 45000 liter vann fra kl. 07.00 til kl. 21.00.

Det betyr at vannet blir stengt kl. 22.00 og satt på igjen kl. 07.00 i morgen, søndag. Fortsetter forbruket slik som nå, må vi regne med å stenge hver kveld fremover.

Det er som tidligere nevnt forbud mot vanning med slage og spredere.

For vannkomiteen. Olav Aardalsbakke

Stenging av vannet

Det går nå ut så mye vann at vi må stenge vannet ca. kl.21.00. Da vil tankene være tomme. I dag har det gått ut nesten 60 000 liter til nå kl. 18.30.
Vi har i dag sjekke alle kurser og ikke funnet noen lekkasjer. Derfor tror vi at det kan være noen med eget borehull som ikke har tilbakeslagsventil og at vannet forsvinner ned i et slikt. Derfor ber vi alle med eget vann å sjekke at sommervannet ikke er koblet slik at det det går inn på eget vann. Dert store forbruket vi nå ser, startet forrige helg.

For vannkomiteen, Olav Aardalsbakke

Vårens vakreste eventyr – Dugnad i Langebåt Vel

Sett av lørdag den 5. juni kl. 1100 – 1500 til årets dugnad!

Vi håper årets dugnad kan avholdes på tradisjonelt vis med oppmøte ved velhuset. Dugnadsoppgavene er bl.a.:

 • Rydde langs velveiene:
  – Langebåtveien
  – Sandbuktveien
  – Tiurliveien
  – Bryggeveien
 • Rydde på strendene utenom Sandbukta og Tiurlia, hvor båtforeningene har eget opplegg. Kvister legges i nærheten av container ved velhuset. Ikke legg de slik at det hindrer henting og tømming av container. Vil bli fjernet etter 21. juni.
 • Velhuset
  Rydde og luke rundt velhuset.
 • Vannverket:
  Det er stort behov for å rydde langs vannledningene. I terrenget skal ledningen være synlig, så feilsøking og reparasjoner blir lettere. Spesielt hovedledningen langs Tiurliveien, Harebakken og Lyksetveien, ellers alle ledninger i terrenget.

 

Hvis vi på grunn av koronasituasjonen må gjennomføre årets dugnad på samme måte som i fjor (individuell dugnad), vil beskjed komme så tidlig som mulig.

 

Styret.

Sommervann Langebåt

Det har de siste ukene gått ut over 4000 liter i timen fra tankanlegget vårt. Det har ført til og vil føre til perioder med stenging av vannet. Vannkomiteen har vært rundt å sjekket for lekkasjer, men ikke funnet noen av betydning. Derfor må alle som kommer på hyttene i helgen, sjekke ledningene i nærheten av sin egen tomt. De som har boret eget vann må forsikre seg om at det er tilbakeslagsventil på ledningen fra borehullet. Vannkomiteen vil fortsette arbeide i helgen med å finne ut hvor vannet blir av.

For vannkomiteen Olav Aardalsbakke

Vann Langebåt

Sommervannet på Langebåt ble gjennom påsken satt på kurs for kurs, så det er nå vann på alle hovedkurser. De hyttene som ikke har vann nå, må sjekke stoppekraner på sine lokale ledninger. Det forsvinner en del vann, antagelig på grunn av lekkasjer.

Tilbakemeldinger, dersom man finner lekkasjer kan skje på SMS til 905 18 577 eller på mail til oaardals@online.no. Send beskrivelse på hvor lekkasjen er og gjerne med et bilde. Håper på stabilt vann i løpet av neste uke.

 For vannkomiteen, Olav Aardalsbakke

Årsmøtet for 2020

Vedl. 1. Styrets beretning 2020 Vedl. 2. Vannkomiteen 2020 – årsmelding Vedl. 3. Årsberetning 2020 Tiurlia båtforening Vedl. 4. Årsberetning 2020 Sandbukta båtforening Vedl. 5. Årsrapport for 2020 Langebåt Minigolfklubb Vedl. 6. Årsrapport for 2020 Miljøkomiteen Vedl. 7+9. Regnskap og budsjett 2020 Vedl. 8. Revisjonsberetning for 2020 Langebåt Vel Vedl. 10. Valgkomite Langebåt 2021

Vedlagt vil du finne alle nødvendige dokumenter for årsmøtet.

Den 12. april vil motta en e-mail med et skjema for utfylling og innsendelse før 16.april.

Styret i Langebåt Vel.

Vann i påsken?

Pr. i dag 13. mars tror vi ikke at det blir satt på vann i sommerledningene til påske. Dette skyldes at det er frost i bakken og vi får ikke gjennom vann til tankene og pumpehuset før frosten er borte. Så snart frosten er borte vil det komme melding på Langebåt vels hjemmeside, så følg med der.

For vannkomiteen, Olav Aardalsbakke


Stenging av sommervannet

Søndag 25. oktober kl. 15,00 stenger vi sommervannet.

Etter denne dato og klokkeslett ber vi alle om å tømme ledningsnettet på egen tomt og å sette opp alle stoppekraner slik at kranene ikke fryser i stykker. Etter 14 dager kan kranene stenges, dersom man mener det ikke er vann igjen inne i krana. Vannkomiteen takker alle som i løpet av sommeren har meldt fra om små og store lekkasjer, slik at de raskt er blitt tettet.

For vannkomiteen, Olav Aardalsbakke

Til veilag, bryggelag og andre «lag» på Langebåt

Styret ønsker en oversikt over alle veilag, og andre mer eller mindre faste organisasjoner innen Langebåt Vel.

Vi ønsker med dette å bedre kunne samordne dugnader, vedlikehold, asfaltering, etc., samt videresending av informasjon fra f.eks. Frogn Kommune.

Vær vennlig å sende inn opplysninger om navn, tlf.nr. og mailadresse på kontaktpersoner til post@langebaat.no

Hilsen styret

Arbeider i Langebåtveien ved Laukdalen tirsdag 4. august

Arbeidene med kommunal vannforsyning krever fremføring av strømforsyning til nye pumpestasjoner, hvorav den ene befinner seg på sjøsiden av Langebåtveien.

Ny strømkabel må derfor legges under Langebåtveien, og gravearbeidene for dette er planlagt til tirsdag 4. august. Arbeidene vil foregå rett sør for avkjøringen til Laukdalen, se markør i kartet nedenfor. Kjøring opp Laukdalen blir ikke påvirket.

Arbeidene vil starte opp kl 09. Et kjørefelt vil bli forsøkt holdt oppe hele dagen, men venting må påregnes i perioder. Det vil bli smale kjørefelt.

Det er vanskelig å si hvor lang tid arbeidene vil ta, så det må tas høyde for at de kan vare til kl 20.

Vennlig hilsen

Hans Georg Wille

Fra styremøte 18. juli 2020

For å styrke kontakten med medlemmene vil styret sende ut en liten orientering om saker av interesse. Her kommer vårt første forsøk:

 1. Dugnaden måtte i år gjennomføres utradisjonelt på grunn av Koronaepidemien. 47 medlemmer rapporterte om gjennomført innsats innen fristens utløp 26. juli. Hvis noen av gode grunner er forsinket, ta kontakt med Thore Retvedt (thore@retvedt.no)
 2. Styret får stadig henvendelser om trær som sjenerer utsikten. Vi minner, nok en gang, om at vi setter av et betydelig beløp hvert år til felling og rydding på friarealene. Miljøkomiteen gjør en viktig jobb ved befaring og rekvirering av profesjonell hjelp. På medlemmenes tomter har vellet ingen fullmakter om felling. Her må naboer seg imellom vise forståelse og velvilje. Naboer som blir sjenert av naboens trær bør, i prinsippet, bekoste og sørge for fellingen hvis ikke begge parter ser seg tjent med felling.   Styret vil minne om vedtektene: «Parselleiere plikter å fjerne trær som i vesentlig grad hindrer utsikt fra andre tomter». Miljøkomiteens leder, Trond Westersø bistår gjerne med råd (trond@westerso.no)
 3. Det er gjennomført noe asfaltering og utbedring av veiene i vellet. Dette arbeidet er kostbart, men styret vil forslå tilsvarende bevilgninger i årene framover. Det er også kommet henvendelser om flere fartsdumper. Flere dumper kan senker farten noe, men forhindrer ikke at noen kjører over grensen og viser for lite hensyn til fotgjengere. Veiene har fått økt belastning og økt tungtransport. Det krever også at vi tar økte hensyn!

Hvis du har forslag, informasjon eller synspunkter rettet til styret, benytt post@langebaat.no og vår hjemmeside.

Hilsen Styret

Nabovarsel fra eierseksjonssameiet Langebåtveien 132

Hei Langebåt vel,

Eierseksjonssameiet Langebåtveien 132 skal holde et privat arrangement for sameiet pluss inviterte venner  lørdag 8. august fra 14:00 til 23:00. Det vil bli satt opp en scene hvor flere band kommer til å spille. Vi har informert politiet og Frogn kommunen om arrangementet. Sameiet står som ansvarlig arrangør og alle korona-tiltakene vil bli overholdt.

Vi ville sette pris om dere informerte internt hos dere om denne festen. Som nevnt i tidligere epostkommunikasjon vi ville sette stor pris på å kunne bruke noen av plassene utenfor velhuset.

Mvh Ariel Almendral Vazquez

På vegne av Langebåt Sameie